STT Time Sản Phẩm Yêu Cầu Kỹ Thuật Tình Trạng Kho Người Yêu Cầu Thủ Kho Ghi Chú
Thương Hiệu Chủng Loại Mã SP SL Xuất Khách Hàng Cửa Hàng