STT Time Thương Hiệu Chủng Loại Mã Sản Phẩm Tồn Kho Tình Trạng
SL Xuất Trạng Thái